EXPLOITATIEOVERZICHT en BALANS 2021

EXPLOITATIEOVERZICHT 2021

OPBRENGSTEN      
Ritten  €    2.705,12
Vergoeding van Gemeente inzake onderzoek  €    2.066,12
Basissubsidie Gemeente Houten  € 19.342,00
Subsidie gemeente Houten gederfde omzet ivm Covid19  € 11.789,00
Sponsorbijdrages  €       603,00
Rente bedrijfsspaarekening  €            4,36
 € 36.509,60
KOSTEN
Advieskosten  professionalisering DVVH € 520,57
Afschrijving Electrocarren € 14.872,11
Dotatie onderhoudsreserve € 127,89
Verzekering Electrocarren € 5.057,32
Stallingskosten en energie € 1.800,00
Reparatie en onderhoud electrocarren € 1.771,87
€ 23.629,19  
Kosten met betrekking tot vrijwilligers € 1.188,50
Overige personeelskostem € 504,82
€ 1.693,32  
Websitekostem € 183,47
Kosten sponsoring € 28,93
Wervingskosten € 275,00
Telefoonkosten Mobiele telefoon € 142,40
Aansprakelijksheidsverzekering bedrijven € 131,19
Bankkosten incl. aanschaf pinapparaat € 230,82
Betalingsverschillen € 7,43
Overige kosten € 42,08
€ 1.041,32  
TOTAAL KOSTEN € 26.884,40
RESULTAAT  €   9.625,20
BALANS PER 31 DECEMBER 2021 MET VERGELIJKENDE CIJFERS 2020      
31-12-21 31-12-20
VERVOERMIDDELEN
Electrokarren boekwaarde € 10.877,70  € 25.749,81
VORDERINGEN
Omzetbelasting te vorderen € 310,86  €    1.208,00
Ritopbrengsten   € 188,49  €         55,00
Subsidie gemeente Houten gederfde omzet ivm Covid19 € 11.789,00
Diverse vorderingen    €    1.000,00
€ 12.288,35    €   2.263,00
LIQUIDE MIDDELEN
Rabobank Rekening Courant € 16.541,05  € 25.091,91
Rabobank Bedrijfsspaarrekening € 30.004,36  € 30.000,00
€ 46.545,41  € 55.091,91
TOTAAL ACTIVA € 69.711,46  € 83.104,72
ALGEMENE RESERVE
Saldo vorig jaar € 38.930,14  € 59.930,14
Resultaat 2021 € 9.625,20
€ 48.555,34  € 59.930,14
RESERVERING ONDERHOUD CARREN
Dotatie 2021 € 127,89  €                -  
SCHULDEN
Nog te betalen kosten € 21.028,23  € 23.174,58
TOTAAL PASSIVA € 69.711,46  € 83.104,72

Bekijken

Bekijken